Kamel Ben Moussa

Kamel Ben Moussa

Senior Engineer, Sumitomo Electric Industries (SEI) & SEI,
Automotive Europe GmbH